2017-08-09

O nas

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie

 
 
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu wlodawskiego swoje zadania wykonują na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1412 z późn. zm.), zgodnie z którą Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana do ochrony zdrowia przed niekorzystnym wpływem szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska oraz zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.
 

Do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Włodawie  należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności:

  • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności  wynikających z zadań nałożonych na państwowych inspektorów sanitarnych,
  • opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
  • działalność przeciwepidemiczna,
  • opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczna – sanitarnego,
  • wydawanie decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i  egzekucyjnym w administracji, 
  • przygotowywanie wniosków w sprawach wykroczeń do właściwych sądów, 
  • przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów,
  • inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na   rzecz promocji zdrowia,
  • opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji,
  • prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych i finansowych oraz pracowniczych

II. Stacja prowadzi postępowanie w sprawach chorób zawodowych w I instancji.

Przedmiot działalności i kompetencje 

       Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 

1) higieny środowiska, 

2) higieny pracy w zakładach pracy, 

3) higieny radiacyjnej, 

4) higieny procesów nauczania i wychowania, 

5) higieny wypoczynku i rekreacji, 

6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 

7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne 

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 

Wykonywanie wyżej wymienionych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. 

 

                         

Dojazd:

 

Wyświetl większą mapę

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się