2017-08-16

Akcje profilaktyczne z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu 2016

Z okazji przypadających w dniu 17 listopada 2016 r. obchodów „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu”, stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie zorganizowało 4 akcje profilaktyczne w czterech placówkach oświatowych na terenie powiatu włodawskiego. Były to: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie oraz Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Włodawie. W ramach akcji przeprowadzono 3 prelekcje nt. szkodliwości palenia tytoniu oraz utworzono 4 punkty konsultacyjne z możliwością wykonania bezpłatnych badań: pomiaru ciśnienia tętniczego, badania smokerlyzerem (pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu), testu uzależnienia od nikotyny. Dodatkową atrakcją było pokonywanie toru przeszkód z wykorzystaniem alko- i narkogoogli, które odzwierciedlają stan nietrzeźwości oraz stan po spożyciu narkotyków. Przeprowadzony został również quiz wiedzy o uzależnieniach. Za udział w nim uczniowie otrzymali nagrody. Wszystkie akcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży oraz kadry pedagogicznej szkół. Powyższe przedsięwzięcia zorganizowano także celem wsparcia działań edukacyjnych, inicjowanych przez koordynatorów szkolnych programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”?”, będącego komponentem „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. W akcjach profilaktycznych wzięło udział łącznie ok. 753 osoby.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się