2017-08-18

Wykaz informacji niejawnych oraz prawnie chronionych

Wykaz informacji, rodzajów informacji oraz dokumentów, które mogą stanowić tajemnice prawnie chronione i nie będą udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej.

 

I. Dokumenty i informacje niejawne, które mogą być oznaczane klauzulą „poufne”.

 

Są to informacje, przetwarzane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie, których nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla interesów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli.

 

II. Dokumenty i informacje niejawne, które mogą być oznaczane klauzulą „zastrzeżone”.

 

Są to informacje, przetwarzane w PSSE we Włodawie, których nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli albo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie, w tym m.in.: 

 1. dokumentacja dotycząca spraw obronnych;
 2. dokumentacja dotycząca obrony cywilnej;
 3. dokumentacja dotycząca infrastruktury krytycznej;
 4. dokumentacja dotycząca zarządzania kryzysowego;

 

III. Dokumenty i informacje dotyczące podmiotu kontrolowanego.

 

Uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli informacje, dokumenty i inne dane zawierające tajemnicę prawnie chronioną kontrolowanego nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem.

Podstawa prawna: art. 29a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.)

 

W tym również informacje i dane, które nie są własnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  (a zostały  pozyskane w trakcie wykonywania czynności służbowych) które dot. m.in.:

 1. wewnętrznych systemów jakości HACCP w zakładach pracy;
 2. procesów technologicznych;
 3. receptury kontrolowanych produktów żywnościowych i ich wyniki badań;
 4. szczegółów wyposażenia nadzorowanych obiektów.

 

IV. Inne dokumenty i informacje prawnie chronione.

 

 1. dane osobowe, w tym pracowników, interesantów i klientów Powiatwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie;
 2. dokumentacja techniczna wewnętrznej sieci informatycznej;
 3. dane zwarte w materiałach przekazywanych do archiwum zakładowego;
 4. informacje i dane zwarte w rejestrze chorób zawodowych;
 5. wyniki badań, tożsamość klientów zewnętrznych do czasu, kiedy nie stanowi to zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia publicznego;
 6. część oferty, którą wykonawca zastrzegł jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy  w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
 7. wyniki badań, rodzaje umów, tożsamość klientów zewnętrznych do czasu, kiedy nie stanowi to zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia publicznego;
 8. informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, powierzone przez samego pacjenta lub przez lekarza oraz takie, które wynikają z przeprowadzonego badania, w tym przede wszystkim dane sensytywne (wrażliwe);
 9. lista współrzędnych wodociągów i studni publicznych województwa lubelskiego;
 10. lista współrzędnych stacji uzdatniania wody 
 11. umowy cywilnoprawne i załączniki do nich;
 12. dane osobowe rejestrowanych przypadków zakażeń, zachorowań i zgonów z powodu chorób zakaźnych;
 13. rejestry producentów, importerów i wprowadzających do obrotu prekursory grupy II  z uwzględnieniem ich rodzajów, ilości  i przeznaczenia;
 14. informacje dot. procesów technologicznych oraz składu jakościowego i ilościowego produktów chemicznych niebezpiecznych uzyskiwane od producentów produktów chemicznych.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się