2017-08-11

Dostęp do informacji publicznej

 Zasady dostępu do informacji publicznej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie reguluje  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 ze zm.), zgodnie z którą „każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej”.

 

Niemniej na podstawie art. 5. niniejszej ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

Wykaz informacji, rodzajów  informacji oraz dokumentów, które mogą stanowić tajemnice prawnie chronione i nie będą udostępniane w trybie dostępu do  informacji publicznej, znajdziecie Państwo na niniejszej stronie BIP w linku „Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP”.    

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponujemy uniemożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

 

<!--[if !supportLists]--> 1.    <!--[endif]-->nie wymaga uzasadnienia – chyba, że chodzi o udostępnienie informacji tzw. „przetworzonej” – wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego oraz wykazać ów szczególnie istotny interes publiczny;

<!--[if !supportLists]--> 2.    <!--[endif]-->może być złożony w dowolniej formie (w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został załączony wzór wniosku do pobrania).

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w terminie 14 dni, wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, w których Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie (PSSE Włodawa) jako podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji. Wówczas PSSE Włodawa w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej należy:

 

<!--[if !supportLists]--> 1.    <!--[endif]-->złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu;

<!--[if !supportLists]--> 2.    <!--[endif]-->złożyć w Biurze Podawczym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie, ul. ul. Aleja J.Piłsudskiego 66  - pokój 2 Sekretariacie;

<!--[if !supportLists]--> 3.    <!--[endif]-->przesłać pocztą w tradycyjny sposób na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie

20-200 Włodawa, ul. Aleja J.Piłsudskiego 66  

<!--[if !supportLists]--> 4.    <!--[endif]-->przesłać pocztą elektroniczną na adres: psse.wlodawa@pis.gov.pl

<!--[if !supportLists]--> 5.    <!--[endif]-->przesłać na numer faksu: 82 546 15 20

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się