DRUKUJ
2017-08-18

Wykaz informacji niejawnych oraz prawnie
chronionych

Wykaz informacji, rodzajów informacji oraz dokumentów, które mogą stanowić tajemnice prawnie chronione i nie będą udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej.

 

I. Dokumenty i informacje niejawne, które mogą być oznaczane klauzulą „poufne”.

 

Są to informacje, przetwarzane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie, których nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla interesów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli.

 

II. Dokumenty i informacje niejawne, które mogą być oznaczane klauzulą „zastrzeżone”.

 

Są to informacje, przetwarzane w PSSE we Włodawie, których nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli albo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie, w tym m.in.: 

 1. dokumentacja dotycząca spraw obronnych;
 2. dokumentacja dotycząca obrony cywilnej;
 3. dokumentacja dotycząca infrastruktury krytycznej;
 4. dokumentacja dotycząca zarządzania kryzysowego;

 

III. Dokumenty i informacje dotyczące podmiotu kontrolowanego.

 

Uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli informacje, dokumenty i inne dane zawierające tajemnicę prawnie chronioną kontrolowanego nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem.

Podstawa prawna: art. 29a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.)

 

W tym również informacje i dane, które nie są własnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  (a zostały  pozyskane w trakcie wykonywania czynności służbowych) które dot. m.in.:

 1. wewnętrznych systemów jakości HACCP w zakładach pracy;
 2. procesów technologicznych;
 3. receptury kontrolowanych produktów żywnościowych i ich wyniki badań;
 4. szczegółów wyposażenia nadzorowanych obiektów.

 

IV. Inne dokumenty i informacje prawnie chronione.

 

 1. dane osobowe, w tym pracowników, interesantów i klientów Powiatwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie;
 2. dokumentacja techniczna wewnętrznej sieci informatycznej;
 3. dane zwarte w materiałach przekazywanych do archiwum zakładowego;
 4. informacje i dane zwarte w rejestrze chorób zawodowych;
 5. wyniki badań, tożsamość klientów zewnętrznych do czasu, kiedy nie stanowi to zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia publicznego;
 6. część oferty, którą wykonawca zastrzegł jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy  w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
 7. wyniki badań, rodzaje umów, tożsamość klientów zewnętrznych do czasu, kiedy nie stanowi to zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia publicznego;
 8. informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, powierzone przez samego pacjenta lub przez lekarza oraz takie, które wynikają z przeprowadzonego badania, w tym przede wszystkim dane sensytywne (wrażliwe);
 9. lista współrzędnych wodociągów i studni publicznych województwa lubelskiego;
 10. lista współrzędnych stacji uzdatniania wody 
 11. umowy cywilnoprawne i załączniki do nich;
 12. dane osobowe rejestrowanych przypadków zakażeń, zachorowań i zgonów z powodu chorób zakaźnych;
 13. rejestry producentów, importerów i wprowadzających do obrotu prekursory grupy II  z uwzględnieniem ich rodzajów, ilości  i przeznaczenia;
 14. informacje dot. procesów technologicznych oraz składu jakościowego i ilościowego produktów chemicznych niebezpiecznych uzyskiwane od producentów produktów chemicznych.