DRUKUJ
2017-08-11

Dostęp do informacji publicznej

 Zasady dostępu do informacji publicznej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie reguluje  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 ze zm.), zgodnie z którą „każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej”.

 

Niemniej na podstawie art. 5. niniejszej ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

Wykaz informacji, rodzajów  informacji oraz dokumentów, które mogą stanowić tajemnice prawnie chronione i nie będą udostępniane w trybie dostępu do  informacji publicznej, znajdziecie Państwo na niniejszej stronie BIP w linku „Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP”.    

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponujemy uniemożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

 

<!--[if !supportLists]--> 1.    <!--[endif]-->nie wymaga uzasadnienia – chyba, że chodzi o udostępnienie informacji tzw. „przetworzonej” – wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego oraz wykazać ów szczególnie istotny interes publiczny;

<!--[if !supportLists]--> 2.    <!--[endif]-->może być złożony w dowolniej formie (w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został załączony wzór wniosku do pobrania).

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w terminie 14 dni, wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, w których Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie (PSSE Włodawa) jako podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji. Wówczas PSSE Włodawa w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej należy:

 

<!--[if !supportLists]--> 1.    <!--[endif]-->złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu;

<!--[if !supportLists]--> 2.    <!--[endif]-->złożyć w Biurze Podawczym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie, ul. ul. Aleja J.Piłsudskiego 66  - pokój 2 Sekretariacie;

<!--[if !supportLists]--> 3.    <!--[endif]-->przesłać pocztą w tradycyjny sposób na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie

20-200 Włodawa, ul. Aleja J.Piłsudskiego 66  

<!--[if !supportLists]--> 4.    <!--[endif]-->przesłać pocztą elektroniczną na adres: psse.wlodawa@pis.gov.pl

<!--[if !supportLists]--> 5.    <!--[endif]-->przesłać na numer faksu: 82 546 15 20